Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is bedoeld als nadere uitwerking van hetgeen Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. en Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. (hierna tezamen: “Bouwinvest”) in haar huurovereenkomsten en de daarvan deel uitmakende Algemene Bepalingen met haar huurders overeengekomen is ter zake veranderingen en toevoegingen door huurders (onder meer artikel 4 Algemene Bepalingen 2017 en artikel 3 Algemene Bepalingen 2003). Onderdeel van deze contractuele bepalingen is dat huurders in veel gevallen schriftelijke toestemming behoeven van Bouwinvest, en dat Bouwinvest voorwaarden kan verbinden aan deze toestemming. Deze website beoogt voor enkele veel voorkomende veranderingen en toevoegingen een algemene uitwerking van die voorwaarden te geven. De contractuele afspraken in de huurovereenkomst en de Algemene Bepalingen blijven echter leidend, en Bouwinvest kan in individuele gevallen voorwaarden stellen die niet op deze website vermeld zijn of daar van afwijken.

De informatie op deze website is naar zijn aard bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Bouwinvest is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Informatie van derden

Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Bouwinvest aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op website van derden is door Bouwinvest niet geverifieerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Bouwinvest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, inclusief de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd, nu het hier om onderwerp gaat waarop zij discretionaire beleidsvrijheid heeft. Verder is Bouwinvest niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, en/of niet tijdig ontvangen en/of verzenden van e-mailberichten. Bouwinvest is evenmin aansprakelijk voor schade en/of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en ander eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de website, behoren toe aan en zijn verkregen door Bouwinvest. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.