Spelregels

Op deze pagina leggen wij de spelregels uit voor klussen en verbouwen in een woning van Bouwinvest Residential Fund. Welke regel voor welke klus of verbouwing geldt, vindt u elders op deze website. In veel gevallen kunt u gewoon klussen en verbouwen in of aan de woning. In sommige gevallen dient u voorafgaand aan de werkzaamheden toestemming te vragen. Deze spelregels geven daarvoor de algemene voorwaarden; wat voor specifieke werkzaamheden en ruimten geldt vindt u elders op deze website. Deze regels zijn ook vastgelegd en terug te vinden in uw huurcontract. Deze blijven altijd van toepassing. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw eigen beheerder, de contactgegevens vindt u terug in het huurcontract van uw huis. De beheerder is namens de eigenaar (Bouwinvest Residential Fund) aanspreekpunt voor de huurders.

Wij verwachten van al onze huurders goed huurders schap. Het goed huurders schap is een juridisch principe dat er van uit gaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt, die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

Kleine klussen

Voor kleine klusjes - (denk aan: gaatjes boren en muren verven) die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt - hoeft u geen toestemming te vragen. Bouwinvest Residential Fund heeft in de Algemene Bepalingen behorend tot de huurovereenkomst als voorwaarde opgenomen dat deze bij het beƫindigen van de huurovereenkomst en vertrek uit de woning worden hersteld naar een goed verhuurbare staat (bijvoorbeeld door gaatjes in de muren op te vullen).

Grote klussen of verbouwingen

Voor grote verbouwingen (zoals een dakkapel aanbrengen of een muur verwijderen) of wijzigingen aan de buitenzijde van het gehuurde (zoals een schotelantenne), heeft u voorafgaand toestemming nodig van de beheerder van uw woning. Bouwinvest Residential Fund wil hiermee voorkomen dat haar woningen in waarde dalen of minder goed verhuurbaar worden door niet passende wijzigingen (waaronder ook te luxe aanpassingen), onjuist of niet deugdelijk materiaalgebruik of mogelijk slecht uitgevoerde werkzaamheden. Daarom doen wij aanbevelingen voor specifieke merken en producten. Wanneer toestemming nodig is, vult u het aanvraagformulier in op deze website. Bij elke verbouwing of klus staat vermeld of er toestemming nodig is. Aan een toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld over de wijze van uitvoeren, de te gebruiken materialen, of de eis dat de aanpassingen door een erkende vakman worden uitgevoerd.

Niet toegestaan

Een aantal klussen of verbouwingen is niet toegestaan (zoals: een open haard of een schutting van 3 m. hoog). Dit staat duidelijk vermeld bij de regels. Waar mogelijk geven wij een alternatief aan. Indien u klussen of verbouwingen uitvoert die niet zijn toegestaan dan zal de beheerder u opdragen deze te herstellen. Indien dit niet volgens de gestelde afspraken (die hiervoor tussen de huurder en de beheerder worden gemaakt) wordt gedaan zal de beheerder, zo nodig via een gerechtelijke procedure, de herstelwerkzaamheden laten uitvoeren en worden de kosten hiervan op de huurder verhaald.

In oude staat terugbrengen

Veel vragen krijgen wij over de regels voor het terugbrengen in de oude staat bij het einde van de huurovereenkomst. De basisregel is dat bij vertrek de woning voldoet aan de omschrijving die bij aanvang gemaakt is en in goed verhuurbare staat is. We hoeven echter niet 20 jaar terug in de tijd. Een aantal zaken kan de volgende huurder van u overnemen (rolluiken, houten vloer, extra keukenapparatuur). Deze kunt u aanbieden aan de nieuwe huurder. Als de nieuwe huurder dit van u wilt overnemen dan neemt hij/zij ook de onderhoudsplicht en de verwijderplicht bij vertrek over.

Let wel: u kunt nooit iemand verplichten om dergelijke zaken van u over te nemen en/ of een vergoeding aan u te betalen. U zult de overname en het betalen van een eventuele vergoeding zelf met de nieuwe huurder moeten regelen. De eigenaar heeft hierin geen bemoeienis. Indien de nieuwe huurder de aanpassing(-en) niet wenst of de nieuwe huurder nog niet bekend is, beoordeelt de beheerder of de aanpassing kan achterblijven. Zo niet dan moet de aanpassing verwijderd worden binnen de huurperiode. Dit geldt niet voor WMO aanpassingen; deze mogen bij het einde van de huur achterblijven.

Onderhoud

U bent zelf verantwoordelijk voor het realiseren, onderhouden en vervangen van de gedane aanpassing in de woning en voor het onderhouden en vervangen van aanpassingen die u van de voorgaande huurder overgenomen heeft. Aanpassingen die in opdracht van Bouwinvest Residential Fund ( of diens beheerder) worden verzorgd, zijn uiteraard in onderhoud bij Bouwinvest Residential Fund. U dient Bouwinvest Residential Fund ( of diens beheerder) in de gelegenheid te stellen het onderhoud uit te voeren dat voor haar rekening komt; in voorkomende gevallen kan dit betekenen dat u een eigen aanpassing (waaronder ook verstaan wordt een aanpassing die u van de vorige huurder overgenomen heeft) tijdelijk zult moeten verwijderen, voor uw eigen rekening.

Verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen, zal tijdens de inspectie van uw woning door de beheerder met u gekeken worden naar de staat van de woning. De beheerder maakt afspraken met u hoe de woning moet worden opgeleverd op de laatste dag van uw huurperiode. Indien u aanpassingen heeft gedaan in uw woning die mogelijk interessant zijn voor een nieuwe huurder (vloer, planken in de berging, etc.) kunt u deze ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder indien deze bekend is. U dient dit zelf met de nieuwe huurder te regelen. Tevens kijkt de beheerder naar aanpassingen die de verhuurbaarheid ten goede komen of aanpassingen die mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding en dus in de woning kunnen achterblijven.

Vergoeding bij vertrek

In een beperkt aantal situaties is bij vertrek een vergoeding mogelijk voor een door u gedane aanpassing in de woning. Of er een vergoeding wordt betaald en de hoogte hiervan wordt op moment van vertrek bepaald. Bewaar daarom altijd uw rekeningen. Bouwinvest Residential Fonds kijkt voor de vraag of zij een vergoeding toekent naar: de door u gedane investering, de verhuurbaarheid na de gedane aanpassing, de waarde voor Bouwinvest, de staat van de aanpassing en de leeftijd (afschrijving en verwoning). Bouwinvest Residential Fonds wilt u er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat een vergoeding niet vanzelfsprekend is. Indien u geen toestemming had van de beheerder vervalt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Verhuurbaarheid

Bij verhuizing zal door de beheerder gekeken worden naar de verhuurbaarheid van de woning na gedane aanpassingen. De beheerder stelt vast of de gedane aanpassing kan achterblijven in de woning en of deze overgedragen kan worden aan de nieuwe huurder als die er op dat moment is. De verhuurbaarheid kan namelijk geschaad worden door het gebruik van onveilige, onjuiste , niet deugdelijke of juist te luxe materialen. Te luxe materialen kunnen ertoe leiden dat onderhoudskosten extra hoog zullen worden voor de verhuurder of opvolgend huurder. Daarom moet de aanpassing marktconform zijn. Marktconform betekent dat de aanpassing niet mag leiden tot een verhoging van meer dan 5% boven de markthuur. Ook kan de verhuurbaarheid geschaad worden door aanpassingen uit te voeren met een zeer uitgesproken persoonlijke voorkeur in bijvoorbeeld kleur- of materiaal.

Vergunningen

Voor sommige bouwkundige aanpassingen aan uw woning zoals bijvoorbeeld een dakraam, uitbouw of dakkapel heeft u mogelijk een vergunning nodig. U zult zelf bij uw gemeente moeten navragen of voor uw aanpassing een vergunning vereist is, en deze moet door u zelf aangevraagd worden bij de gemeente waar u woont.

Overname

Indien u een aanpassing overneemt van de vertrekkend huurder dan bent u ook verplicht daarbij behorende verplichtingen over te nemen, zoals het onderhoud en de verwijderingsplicht. Dit betekent dat wanneer u vertrekt en er komt een opvolgend huurder die de aanpassing niet van u wilt overnemen dat u deze dient te verwijderen, tenzij u van de beheerder toestemming krijgt om deze achter te laten.

Onderhoud voor eigenaar

De eigenaar pleegt periodiek noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit aan uw woning met uitzondering van de door u aangebrachte of overgenomen aanpassingen en laat klachten verhelpen die voor rekening van eigenaar zijn, enkele voorbeelden:

  • Onderhoud van een cv-installatie
  • Onderhoud van een warmwater-installatie
  • Onderhoud van druk op een waterleiding
  • Onderhoud van een centrale stroomvoorziening
  • Uitvoeren van buitenschilderwerk
  • Herstellen en/of vervangen van dakbedekking

Indien het voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door/vanwege de eigenaar noodzakelijk is dat een door u uitgevoerde aanpassing tijdelijk verwijderd of ongedaan gemaakt wordt, dan dient u hiervoor zelf en voor eigen rekening zorg te dragen. Na afronding van de onderhoudswerkzaamheden door/vanwege de eigenaar kunt u uw aanpassing zelf en voor eigen rekening weer terugplaatsen of opnieuw aanbrengen.

Als u een onderhoudsklacht heeft die door de eigenaar opgelost dient te worden neemt u dan contact op met uw eigen beheerder overeenkomstig de bekende procedures. Onderhoudsklachten die ontstaan zijn door het klussen van de huurder zelf worden op rekening van de huurder hersteld (bv. doorboren van water- en elektraleidingen).

Storing en/of Overlast melden

Op deze website kunt u geen storing of (buren)overlast melden. Deze kunt u via de gebruikelijke weg bij uw beheerder melden.